Create Account No credit card required
Synerise Menu

Najważniejsze informacje dot. przeprowadzenie zamówień
w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Synerise Sp. z.o.o. realizuje Projekty Internacjonalizacji
Przedsiębiorstwa Synerise Sp. z.o.o

Synerise S.A realizuje Projekt Internacjonalizacja Przedsiębiorstwa Synerise S. A w ramachpoddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND ProgramuOperacyjnego Inteligentego Rozwój nr POIR.03.03.03-12-0036/16 współfinansowany ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Realizacja zadań w ramach projektu przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej systemuBusiness Intelligence: Synerise oraz budowy relacji z globalnymi inwestorami oraz klientami.

Zapytania ofertowe POIR

W związku z realizacją projektu Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand Synerise S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań

Ogólne zasady dotyczące
zapytań ofertowych

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim lub angielskim.Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy. Wycenę i szczegółowy opis projektuprosimy składać:

  • Osobiście w siedzibie Zamawiającego
  • Pocztą tradycyjną na adres Synerise S.A. ul. Podole 60, 30-394 Kraków z dopiskiem Karolina Rowecka
  • Pocztą elektroniczną na adres: karolina.rowecka@synerise.com

Opis Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest promocja oferty produktowej Wnioskodawcy orazjednocześnie Marki Polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych,w tym przede wszystkim narynkach perspektywicznych o których mowa w Branżowym Programie Promocji ICT/IT poprzezrealizację działań promocyjnych przewidzianych w programie. Celem realizacji projektu jestekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne izaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców. Podczas 6 targów i 2 misjigospodarczych do USA.

Udział w targach Futurecom, Brazylia 2017

Udział w targach Consumer Electronic Show (CES) w Las Vegas, USA 2018

Udział w targach World Data Center, Londyn 2018

Udział w targach IOT w San Francisco , USA 2018

Udział w targach Web Summit w Lizbonie, Portugalia 2018

Udział w targach CeBIT w Hanowerze, Niemcy 2019

Wartość projektu – 687 623,00 zł.

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 548 165,00 zł.

Join us and learn more!