Polityka Prywatności

Polityka Prywatności AI Schools

AI Schools Cover - Synerise

 

AI Schools - Polityka Prywatności

 

 1. Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z udziałem w  konferencji otwierającej Projekt AI Schools & Accademy w PGE Narodowy, al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa w dniu 27 czerwca 2019 r.(„Konferencja”).

 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji jest SYNERISE S.A. z siedzibą w Krakowie z adresem ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000468034 („Administrator”).

 3. Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@synerise.com bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora tj. SYNERISE S.A. ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków.

 4. Podmiotem wspierającym Administratora przy organizacji Konferencji, jak również będącym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w związku z organizacją Konferencji jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, z adresem ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa, poczta Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303048 („FRSI”).

 5.  

Dlaczego, w jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej („Formularz”). Strona dostępna pod adresem  („Serwis”), zawiera informacje o Konferencji, jak również umożliwia zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem Formularza.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników (będących uczestnikami Konferencji): imię i nazwisko, stanowisko, podany adres e-mail, numer telefonu, nazwa szkoły lub placówki oświatowej, dane adresowe szkoły lub placówki oświatowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak, jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania.

 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 5. Podczas Konferencji mogą być przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Administrator może utrwalać przebieg Konferencji dla celów dokumentacji Konferencji lub dla celów reklamowo- promocyjnych oraz informacyjnych Administratora. Twój wizerunek, utrwalony w związku z realizacją Konferencji, może być przetwarzany i rozpowszechniany w materiałach filmowych oraz zdjęciowych przez Administratora, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wykorzystanie Twojego wizerunku przez Administratora może obejmować jego utrwalanie i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności publikacji w gazetach, czasopismach, raportach, sprawozdaniach, folderach, publikacjach w Internecie, w tym na stronie internetowej Administratora, wystawach oraz publikacjach elektronicznych, w celach promocyjnych, informacyjnych oraz marketingowych Administratora. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji.

 6. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, podany adres e-mail, numer telefonu, nazwa szkoły lub placówki oświatowej, dane adresowe szkoły lub placówki oświatowej, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 7. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora.

 8.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy przez czas trwania projektu tj. do września 2020.

 2. Twoje dane osobowe po zakończeniu konferencji będziemy przetwarzać będziemy  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji.

 3. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 4. Twoje dane osobowe podlegać mogą profilowaniu dla realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Dane te nie będą jednak wykorzystywane przez Administratora do automatycznego podejmowania decyzji.

 5.  

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji tj. FRSI.

 2. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m. in. podmiot obsługujący Formularz, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję, podmiot za pośrednictwem którego jest realizowana korespondencja e-mail.

 3. Dane osobowe w ograniczonym zakresie, tj. multimedialne dokumentujące przebieg  Konferencji mogą być udostępniane partnerom Konferencji 

 4. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.

 5.  

Twoje prawa

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  • Prawo żądania dostępu do danych

  • Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;

  • Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych;

  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

  • Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  • Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej;

  • Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  •  

Cookies

Ogólne informacje o cookies

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści reklam wyświetlanych na innych stronach oraz analizowania ruchu w Serwisie.

Cookies umożliwiają nam lepsze poznanie sposobu Twojej interakcji z Serwisem. Pozwalają przez to lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą one także informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, stronie, z której zostałeś przekierowany, a także liczbie odwiedzin i czasie Twojej wizyty na poszczególnych stronach. Cookies służą ponadto lepszej personalizacji komunikatów reklamowych przez nas oraz naszych partnerów.

Pliki cookies Serwisu zapisywane są na Twoich urządzeniach automatycznie, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki na to pozwalają. Plik cookie zawiera zwykle nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności”, a także indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zawarte w plikach cookie mogą być łączone z innymi podanymi przez Ciebie danymi, w tym podanym przez Ciebie adresem e-mail.

W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz wyłączyć obsługę plików cookies. Jeśli skorzystasz z tej opcji, nawigacja na stronach serwisu będzie możliwa, ale działanie pewnych jego funkcji może być ograniczone.

Korzystanie z Serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki poczytywać będziemy jako Twoją zgodę na wykorzystywanie cookies.

 

Web beacons

Obok cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wszedłeś do Serwisu. Niektóre podstrony w ramach Serwisu mogą zawierać tzw. web beacons. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na którym załadowana została strona, na której zamieszczony został web beacon, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

Adres IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą̨ być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą̨ być́ przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w tej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności, poinformujemy Cię o tym.

1K+ amazing features

We took a step further and created a set of amazing tools for a variety of purposes that makes it the ideal point to start building and growing your dream.

1 month onboarding support free

Use our dedicated support email to send your issues or suggestions. We are here to help anytime: support@synerise.com